Gaya APA

SPRADLEY, J, P., Suwardi, E. (). Mistik Kejawen Sinkretisme, simbolisme dan sufisme dalam budaya spiritual jawa . NARASI: .

Gaya MLA

SPRADLEY, James, P.., Suwardi, Endraswara. "Mistik Kejawen Sinkretisme, simbolisme dan sufisme dalam budaya spiritual jawa". NARASI: , . Buku Teks.